Kuntaliitto: työperäistä maahanmuuttoa lisättävä

7.12.2010

Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä, jotta kuntien palvelut voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Samoin on huolehdittava siitä, että kuntien resurssit riittävät pakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamiseen.

Muun muassa nämä kannanotot sisältyvät Kuntaliiton hallituksen 1.12.2010 hyväksymiin maahanmuuttolinjauksiin.

Kunta-alan työntekijöistä noin puolet jää eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan väestö ikääntyy, mikä kasvattaa palveluiden tarvetta. Maahanmuutto voi osin vastata kuntien tulevaan työvoimatarpeeseen. Maahanmuuttajien työllistymistä voidaan tukea tarjoamalla kieli-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta sekä edistämällä aiempien tutkintojen ja osaamisen tunnustamista.

Maahanmuuttajien työllistymistä voidaan edistää parhaiten, kun päävastuu kotouttamisesta on selkeästi työhallinolla. Maahanmuuton kasvaessa työ- ja elinkeinohallinnon voimavaroja on ohjattava maahanmuuttajien hyväksi. On tärkeää, että maahanmuuttajien erityistarpeet otetaan huomioon työllistämisen suunnittelussa.

Resurssit pakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamiseen turvattava


Pakolaisten vastaanottamisen on säilyttävä kunnille vapaaehtoisena. Pakolaisten kuntiin osoittamisen on perustuttava kuntien ja ELY-keskuksen sopimukseen, eikä tämän rinnalle ole tarpeellista tuoda muita toimintatapoja. Kuntaliitto edellyttää, että valtion kunnille maksamaa korvausta pakolaisten vastaanottamisesta korotettaan vastaamaan nykyistä kustannustasoa. Yksinomaan yleisen kustannustason nousun huomioiminen edellyttää korvauksiin noin 50 prosentin korotusta. Myös kolmen vuoden korvausaika on osoittautunut riittämättömäksi. Korvausta tulisi maksaa siihen asti, minkä kotouttamissuunnitelman toteuttaminen käytännössä vaatii.

Alueiden tarpeet huomioitava


Maahanmuuttoa koskevien valtakunnallisten linjausten laatimisessa on aina otettava huomioon myös eri alueiden tarpeet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin kuntiin ja alueisiin, joihin maahanmuutto keskittyy. Vuonna 2009 vieraskielisiä oli eniten Uudenmaan maakunnassa, jossa heidän osuutensa oli 7,7 prosenttia. Muissa maakunnissa vieraskielisten osuus jäi vielä alle viiden prosentin. Kunnilla on myös erittäin tärkeä tehtävä turvata maahanmuuttajille samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muulle väestölle. Kuntien tulisi myös edistää maahanmuuttajien osallistumista sekä yhteiskunnan eri ryhmien vuorovaikutusta.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Kuntaliitto, 09 771 2532, anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

 

Liitteet