Maahamuuttajien asema suomalaisilla työmarkkinoilla

Aloite nro 63 Porin Kokoomus ry

MAAHANMUUTTAJIEN ASEMA SUOMALAISILLA TYÖMARKKINOILLA

Suomi kohtaa suuria haasteita tulevien vuosikymmenien aikana suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Viime aikojen uutisten mukaan tälläkin hetkellä kymmenen prosenttia eläkkeelle jääneistä käy töissä. Toinen tapa asian hoitamiseen on työperäisen maahanmuuton lisääminen.

Toistaiseksi työperäinen maahanmuutto Suomeen on ollut vähäistä. Suomesta pitää tehdä entistä houkuttelevampi kohde työperäistä maahanmuuttoa varten. Tämä edellyttää monien tahojen laajamittaista ja vaikuttavaa yhteistyötä.

Porin kokoomuksen mielestä työnantajat eivät palkkaa työpaikoille erilaisia kulttuureja vaan työntekijöitä. Tämä edellyttää suvaitsevuutta ja erilaisuuden huomioon ottamista. Maahanmuuttajilla on samat velvollisuudet ja oikeudet kuin muillakin työntekijöillä. Työnantajien tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä.

Edellä olevan perusteella Porin Kokoomus esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että

1. Suomalainen yhteiskunta asennoituu nykyistä myönteisemmin maahanmuuttajiin
2. Suomessa kannustetaan yrityksiä työllistämään myös maahanmuuttajia
3. Kokoomus toimii suvaitsevaisuutta korostaen erilaisuutta kohdattaessa

Puoluehallituksen vastaus (aloitteisiin 62 ja 63):


Itä-Helsingin Kokoomusnaiset esittää tärkeässä ja ajankohtaisessa aloitteessaan, että maahanmuuttajien suomeentumisesta rakennetaan kilpailuetu. Porin Kokoomus taas peräänkuuluttaa perustellusti maahanmuuttajien parempaa työllistymistä ja kantaväestön myötämielisempää suhtautumista maahanmuuttajiin.

Työ on edellytys kaikelle hyvinvoinnille. Lähivuosina Suomen väestörakenne muuttuu rajusti suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Jo vuodesta 2005 lähtien työmarkkinoilta on siirtynyt eläkkeelle enemmän ihmisiä kuin uusia työntekijöitä on nuorista ikäluokista markkinoille tullut. Tämä kehitys tulee jatkumaan joidenkin arvioiden mukaan
ainakin 20 vuoden ajan. Yksi suurimmista haasteista Suomen talouskasvulle onkin työikäisten määrän kasvattaminen, sillä hyvinvointi tarvitsee tekijänsä.

Työelämään siirtymisen varhentaminen ja toisaalta eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen eivät yksin riitä kattamaan jo käsillä olevaa ja yhä kasvavaa työvoimapulaa. Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa säilyttääkseen kilpailukykynsä ja hyvinvoinnin tasonsa vanhuushuoltosuhteen heikentyessä voimakkaasti.

Kokoomuksen mielestä työperäistä maahanmuuttoa tulee kannustaa kokonaisvaltaisin hallinnollisin uudistuksin, joista hallitusohjelmakin jo mainitsee mm. työntekijän oleskeluluvan hakuprosessin helpottamisen. Kotouttamista tulee edistää esimerkiksi aikaistamalla ja tehostamalla kielikoulutusta, tukemalla työharjoittelua ja työssä oppimista.

Viranomaistoimet eivät kuitenkaan ole riittävän tehokkaita ilman asenneilmaston merkittävää kohentumista. Kokoomuksen tulee etulinjassa edesauttaa myönteistä suhtautumista maahanmuuttajiin. Työnantajia tulee kannustaa rekrytoimaan maahanmuuttajia ja työyhteisöjä tulee valmistaa monikulttuurisuuteen ja erilaisuuden kohtaamiseen.
Kokoomus on jo globalisaatiokannanotossaan vuonna 2002 edellyttänyt keinoja osaavien ulkomaalaisten houkuttelemiseksi Suomeen.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteet

PUOLUEKOKOUS HYVÄKSYI ALOITTEEN