Maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen koulutusjärjestelmään on edistettävä

Aloite nro 67 Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMISTA SUOMALAISEEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN ON
EDISTETTÄVÄ

Kokoomusopiskelijat on huolissaan maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tulevaisuudesta Suomessa ja integraatiosta suomalaiseen yhteiskuntaan. Varsinkin köyhemmistä maista saapuvat maahanmuuttajat elävät usein omissa tiiviissä ryhmissään, joissa altistus suomen kielelle ja suomalaiselle kulttuurille on minimaalista. Suomalainen
koulujärjestelmä onkin maahanmuuttajien lapsille ainoa todellinen kosketuspinta Suomen kieleen ja kulttuuriin.

Maahanmuuttajataustaisista nuorista opintojaan toiselle asteelle, eli lukioon tai ammattikouluun, jatkaa vain alle 60 % perusopetuksen päättäneistä, vastaavan luvun valtaväestöllä ollessa noin 90 %:n luokkaa. Koulupudokkaat ovat yleensäkin riskiryhmässä syrjäytyä yhteiskunnasta. Nuorisotyöttömyyden kovan ytimen muodostavatkin nuoret, jotka
eivät ole päättäneet peruskoulun jälkeistä toisen asteen koulutusta.

Tulevaisuudessa maahanmuuttajataustaisten nuorten kouluttautuminen ja opiskelupaikan saaminen muodostuvat yhä merkittävämmäksi koulutuspoliittiseksi kysymykseksi, sillä 10 - 15 vuoden sisällä heidän osuutensa ikäluokasta lisääntyy merkittävästi, joidenkin arvioiden mukaan jopa 25 prosenttiin ikäluokasta. Tämä tuo mukanaan myös tarpeen lisäresursseille, koska maahanmuuttajien kouluttaminen on tilastojen valossa kalliimpaa kuin valtaväestön muun muassa kielikoulutuksen ja suuremman oppilashuoltopalveluiden tarpeen takia.

Tarvitsemme maahanmuuttajia korjaamaan huoltosuhdettamme tulevaisuudessa. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta työelämän ulkopuolelle. Työelämän ulkopuolelle jäänyt nuori maksaa yhteiskunnalle 60-vuotispäiväänsä mennessä yli miljoona euroa pelkkinä menetettynä verotuloina. Tämän lisäksi Kela arvioi syrjäytyneestä aiheutuvan vuodessa noin 24 000 euron kulut. Jos joukko nuoria päätyy esimerkiksi 40 vuodeksi työelämän ulkopuolelle ja kuluttamaan sosiaaliturvan varoja, kyse on myös valtiontaloudellisesti merkittävästä asiasta.

Koulutus on avain työllistymiseen, kulttuuriin integroitumiseen ja kielen oppimiseen. Siksi Kokoomusopiskelijat katsookin, ettei nykyinen resursointi ole riittävää. Entistä suurempi osa maahanmuuttajataustaisista nuorista on saatava jatkamaan opintojaan toiselle asteelle ja sekä perusasteen että toisen asteen koulutuksen resursoinnissa on otettava
huomioon näiden erityistarpeet. Tutkimusten mukaan kouluasenne ja opiskelumotivaatio syntyvät jo ensimmäisien kouluvuosien aikana.

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että resursseja maahanmuuttajataustaisen nuorten integroimiseksi suomalaiseen koulutusjärjestelmään lisätään sekä perusasteella että toisella asteella.

Puoluehallitus:

Opiskelijaliitto Tuhatkunta on puuttunut merkittävään asiaan aloitteessaan maahanmuuttajien paremmasta integroimisesta suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KeSu) 2007-2012 sisältää kirjatun tavoitteen, että kaikille maahanmuuttajaoppilaille turvataan riittävä tuki ja edellytykset perus- ja lukio-opinnoissa menestymiselle ja kotoutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. KeSu linjaa edelleen, että ammattikorkeakoulunopintoihin valmentavaa
koulutusta lisätään ja että sen rahoitus turvataan ottamalla valmentava koulutus osaksi ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta. Niin ikään maahanmuuttajataustaisten nuorten opiskelumahdollisuuksia suomalaisissa korkeakouluissa lisätään poistamalla vieraskielisiin ja maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin kohdistuvia opiskelun esteitä ja varmistamalla riittävä suomen tai ruotsin kielen opetuksen tarjonta. Lisäksi KeSussa todetaan, että korkeakoulujen
suomen tai ruotsin kielen opetuksen tulee olla opintoihin painottunutta ja tarkoituksenmukaista tulevan työllistymisen kannalta. Kokoomus haluaa varmistaa, että myös maahanmuuttajaresurssit hyödynnetään täysimääräisesti yhteisen hyvinvoinnin
rakentamisessa. Maahanmuuttajien kodeillakin on tärkeä asema nuorten kotoutumisen edistämisessä. Kohdistamalla verkostoitumismahdollisuuksia ja tarjoamalla toimintaa maahanmuuttajaäideille Kokoomus edesauttaa myös maahanmuuttajalasten ja –nuorten integroitumista paremmin yhteiskuntaan. Kotouttamisen tukeminen edellyttää
kielitarjonnan ohella monipuolista lähestymistapaa ja myönteisen asenneilmapiirin rakentamista kantaväestön parissa, ja tässä Kokoomuksen tulee olla edelläkävijä: suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus ovat kokoomuslaisen ajattelun
peruspilareita.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen

PUOLUEKOKOUS HYVÄKSYI ALOITTEEN

PUOLUEKOKOUS HYVÄKSYI ALOITTEESEEN LIITTYVÄN PONSIESITYKSEN: ”Kaikille
maahanmuuttajaopiskelijoille turvataan riittävä tuki ja edellytykset myös ammatillisessa koulutuksessa menestymisen turvaamiseksi. Lukion rinnalla ammatillinen koulutus muodostaa 2. asteen opintopolun jonka yhä useampi maahanmuuttajataustainen valitsee.”