Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta vahvistettava

Aloite nro 66 Kokoomuksen Naisten Liitto ry

MAAHANMUUTTAJIEN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUSTA VAHVISTETTAVA

Maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten nuorten äidinkieli on useimmiten muu kuin suomi tai ruotsi. Heidän kielellisiin oikeuksiin kuuluu saada säilyttää ensin opitun kielen taito. Onhan oman äidinkielen osaaminen avain kaikkeen oppimiseen.

Suomen perustuslain mukaan (17§, Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin) "Saamelaisina alkuperäiskansana sekä romaaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan."

Valtaväestön kielellisiä oikeuksia kukaan ei kyseenalaista. Samaa arvostusta on osoitettava myös vähemmistökieliä kohtaan.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen ei ole enää kuntien velvoite. Opetussuunnitelman perusteiden uusimisen myötä vuonna 2004 maahanmuuttajien oman äidinkielen asema muuttui perusopetusta täydentäväksi opetukseksi. Oppilaat eivät enää saa perusopetuksen päättötodistukseen arvosanaa omasta äidinkielestä. Oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta annetaan erillinen todistus, johon merkitään opiskeltu kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Aiemmin perusopetuksen päättötodistukseen merkittiin äidinkielen arvosanan ja suomi/ruotsi -toisena kielenä arvosanan keskiarvo.

Kuitenkaan oppilaan omaa äidinkieltä ei pitäisi jättää taakse jätettävänä taitona, vaan perustana kaikelle oppimiselle.

Oman äidinkielen taitoa tulisikin tukea ja kehittää. Kaksikielisyys on aina yksikielisyyttä rikkaampaa. Kun maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta on vapaaehtoisesta, ovat maahanmuuttajanuoret hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, miten kunnissa ryhmiä muodostetaan. Kun kyse on vapaaehtoisesta oppisisällöstä, on sen järjestäminen kiinni pitkälti siitä, mitä kunnassa arvostetaan.

Edelliseen viitaten Kokoomuksen Naisten Liitto edellyttää, että hyväksyessään tämän aloitteen, puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja kehottaa kokoomuksen
eduskunta- ja ministeriryhmää ryhtymään toimenpiteisiin maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen vahvistamiseksi, niin että oman äidinkielen opetuksesta tulee perusopetuksen pakollinen oppiaine.

Puoluehallitus:

Kokoomuksen Naisten Liitto tekee huomionarvoisen aloitteen maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen vahvistamiseksi.

Oman äidinkielen osaaminen on, kuten Naisten Liitto perustelussaan toteaa, avain kaikkeen oppimiseen. Monikielisillä lapsilla ja nuorilla on vaarana jäädä ns. puolikielisiksi: oman äidinkielen taito on rapistunut ja uuden kotimaan kielen taito vielä suppea. Kokoomus korostaa suomen tai ruotsin kielen taitoa edellytyksenä onnistuneelle kotoutumiselle.
Oman äidinkielen hallinta tukee elimellisesti uuden kielen omaksumista.

Jo opitun kielen taidon säilyttäminen on maahanmuuttajien kielellinen oikeus ja ennen kaikkea yhteiskunnallinen tasaarvotekijä. Kunnilla ei enää ole opetusvelvoitetta, vaan täydentäväksi opetukseksi muuttunut maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus perustuu nyt kunkin kunnan aloitteellisuuteen asiassa. Eri kunnissa asuvilla maahanmuuttajilla on
siis hyvinkin epätasa-arvoinen tilanne äidinkielen opetuksen suhteen.

Opetusministeri Sari Sarkomaa on julkisuudessa kiinnittänyt epäkohtaan huomiota. Eri etnisten ryhmien tasa-arvo asuinkunnasta riippumatta on Kokoomukselle keskeinen tavoite. Puoluehallitus pitääkin perusteltuna, että valmisteltaessa opetussuunnitelmien perusteiden päivittämistä toimitaan myös maahanmuuttajien oman äidinkielen vahvistamiseksi ja palautetaan oman äidinkielen opiskelu pakolliseksi aineeksi maahanmuuttajille.

Edellä olevan perusteella puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen

PUOLUEKOKOUS HYVÄKSYI ALOITTEEN

PUOLUEKOKOUS HYVÄKSYI ALOITTEESEEN LIITTYVÄN PONSIESITYKSEN: ”Asiaa valmisteltaessa harkitaan myös alueellisia kesäleirejä, joiden avulla maahanmuuttajien äidinkielellisiä taitoja vahvistetaan. Kesäleirit olisivat avoimia sekä kiintiöpakolaisille että muille maahanmuuttajille.”